İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarına 1 Kalem Icp-Ms (Çift İndüklenmiş Plazma Kütle Spektrometresi) Cihazının Alınması alımı ihalesi Duyurusu

 

ÖN YETERLİK İLANI

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarına 1 Kalem Icp-Ms (Çift İndüklenmiş Plazma Kütle Spektrometresi) Cihazının Alınması alımı, 6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 19’uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir.Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

: 2017/53453

1-İdarenin

 

a) Adresi

:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü–(Balatçık Mahallesi Havaalanı Yolu No:33/2 Çiğli / İZMİR)

b) Telefon ve faks numarası

: 0 232 329 35 35 / Fax: 0 232 325 33 55

c) Elektronik posta adresi

: bap@ikc.edu.tr

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:http://bap.ikc.edu.tr

2-Ön yeterlik konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:1 Kalem ICP-MS (Çift İndüklenmiş Plazma Kütle Spektrometresi)

b) Teslim yeri

: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

c) Teslim tarihi

:İşe başlama tarihinden itibaren 120  (Yüzyirmi) takvim günü içerisinde cihaz teslim edilecektir.

3-Ön yeterlik değerlendirmesinin

 

a) Yapılacağı yer

: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinatörlüğü Havaalanı Yolu No: 33/2 Balatçık- Çiğli / İZMİR

b) Tarihi ve saati

: 27.02.2017 Saat: 14:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Adayların aşağıda sayılan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

            1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

            2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının  bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) 4.2 ve 4.3 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,

          İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur

 

 

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Adayın yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak 300.000,00 TL (Üçyüzbin Türk Lirası) az olmamak üzere iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.3.2. Ce Yönetmelik Kapsamında Olan Ürünler İçin  İlişkin Ce Belgesi / Beyanı Sunulacaktır.

4.3.3. Ce Kapsam Dışı Ürünler İçin Tse., Iso....Vb. Belgelerinden Herhangi Biri Sunulacaktır.

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

4.3.5. Ürünlere Ait Teknik Şartname Maddeleri İşaretlenmiş Orjinal Veya Türkçe Katalog / Broşür Ve Ürünlere Ait Teknik Şartname Maddelerine Tek Tek Cevap Veren ''Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi'' Sunulacaktır.

4.3.6. Ürünlere Ait Standart Aksesuar Listesi Sunulacaktır.

4.3.7. İstekliler Tarafından İlgili Cihaza Teknik Şartnamelerde De Belirtildiği Üzere Cihazların Kullanımı İle İlgili Olarak İdare Tarafından Belirlenen Kullanıcılara En Az Bir Hafta Ücretsiz Kullanıcı Eğitimi taahhütnamesi verilecektir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Laboratuvar cihaz alım satım ve üretim işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5-[ İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) ve ihale dokümanı 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7-Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar idarenin adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Başa Dön